• تصفیه خانه

    شهرك صنعتي توس

    عمليات اجرايي اين تصفيه خانه با اعتبار بالغ بر 30 ميليارد ريال در فروردين ماه سال 86  آغاز گرديد.اين تصفيه خانه قابليت پذيرش فاضلاب توليدي در شهرك صنعتي توس (فاز 1 و 2) با دبي متوسط 6000 مترمكعب در شبانه روز را دارا مي باشد.با احداث تصفيه خانه و بهره برداري از آن، فاضلاب توليدي در 462 واحد صنعتي مستقر در شهرك در تصفيه خانه متمركز شهرك تصفيه خواهد گرديد.همزمان با انجام عمليات اجرايي تصفيه خانه، مطالعات مديريت سيستمهاي پيش تصفيه،شناسايي واحدهاي صنعتي آلاينده و الزام آنها به احداث سيستم پيش تصفيه مناسب در دستور كار شركت شهركهاي صنعتي قرار دارد. اميد است با مساعدت واحدهاي صنعتي مستقر در اين شهرك و توجه ويژه آنها به حفظ محيط زيست در آينده نزديك به اهداف بزرگ زيست محيطي در اين شهرك كه تصفيه كامل فاضلاب توليدي در شهرك و استفاده مجدد از پساب است دست يافت.
     


     
مشهد - شهرک صنعتی توس - فاز 1 - بلوار تلاش شمالی - تلاش شمالی 5 - شرکت خدماتی شهرک صنعتی توس
تلفنهای سازمان : 35413330-051 الی 2 - دفتر مدیریت : 35413221-051 - فکس : 35412711-051