تعرفه خدمات طب کار
مرکز بهداشت کار شهرک صنعتی توس در سال 93

 
ردیف شرح خدمات تعرفه سال 93(ریال)
1 معاینات بالینی توسط پزشک عمومی دوره دیده طب کار 55000
2 کارشناسی پرونده ها و تکمیل فرم ها 30000
3 اسپیرومتری همراه با تفسیر متخصص طب کار یا ریه 65000
4 ادیومتری ( تعیین آستانه شنوایی) 40000
5 اپتومتری 35000

توضیحات :
1-هزینه آزمایشات خون و ادرار با 30% تخفیف تعرفه بخش خصوصی انجام می شود. در ضمن هزینه ایاب و ذهاب آزمایشگاه بعهده شرکت مربوطه می باشد
2- کلیه آزمایشات در محل آن شرکت و طبق برنامه مورد توافق طرفین انجام می گیرد
3- 50% از مبلغ کل در ابتدا و مابقی پس از انجام معاینات و تحویل پرونده ها دریافت می کردد
4-کلیه کسورات قانونی بعهده کارفرماست