حراست و کنترل رفت و آمدها در شهرک صنعتی توس بر عهده این واحد می باشد. این واحد با 18 نفر از افراد کار آزموده در این رشته مشغول بکار بوده و همچنین دارای 2 دستگاه خودروجهت انجام وظایف محوله می باشد