• انتظامات
     
    حراست و کنترل رفت و آمدها در شهرک صنعتی توس بر عهده این واحد می باشد. این واحد با 18 نفر از افراد کار آزموده در این رشته مشغول بکار بوده و همچنین دارای 2 دستگاه خودروجهت انجام وظایف محوله می باشد

مشهد - شهرک صنعتی توس - فاز 1 - بلوار تلاش شمالی - تلاش شمالی 5 - شرکت خدماتی شهرک صنعتی توس
تلفنهای سازمان : 35413330-051 الی 2 - دفتر مدیریت : 35413221-051 - فکس : 35412711-051